Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Vi på Sjömarkensbrandservice gör offentliga och företagsmiljöer rätt förberedda för brand, utrymning och oförutsedda händelser med hjälp av skräddarsydda, kompletta lösningar!
Enkelt uttryckt så hjälper vi er att få rätt utbildning, produkter och tjänster utförda hos er för att er arbetsplats skall bli så säker och förberedd som möjligt! Det är genom ert systematiskt brandskyddsarbete som vi vill att ni skall nå dit och där är vi er kompletta SBA-leverantör!

Sjömarkensbrandservice SBA-WEB
vad gör vi om larmet går när vi sitter och arbetar framför våra datorer? vem ansvarar för att brandsläckaren vid min maskin är funktionsduglig om det skulle uppstå en brand? Hur kan jag som medarbetare förbättra och förhindra att en brand uppstår?
De flesta av oss inser vikten av ett bra brandskydd och vikten av att ha rätt kunskap för att agera korrekt i en nödsituation. Dessvärre är vi många som trots denna vetskap inte går från ord till handling.
Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man aktivt arbetar med sitt SBA-arbete så att man har en fullgod
brandskyddsutrustning med rutiner kring egenkontroller, löpande utbildningar av personal, en väl fungerande brandskyddsorganisation osv.

Med vår Sjömarkensbrandservice SBA-WEB får ni ett verktyg som hjälper er i ert SBA-arbete. Tillsammans med oss skapar vi rutiner, projekterar, tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler m.m. All information läggs sedan in på er specifika sida och
tillsammans ser vi till att den hålls uppdaterad och att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och säkerhet.

Fördelar med ett webbaserat verktyg!
– Ni kan enkelt göra era egenkontroller via smartphone eller läsplatta.
– Genom Sjömarkensbrandservice SBA-WEB får ni ett enkelt och säkert system att arbeta aktivt med ert SBA-arbete.
– Ni får ett närmare samarbete med oss som leverantör då vi hjälper er med igångsättning, kontroller, påminnelser, kunskap m.m.
– Era medarbetare kan lättare ta del av ert SBA-arbete gällande ansvarsfördelningar, uppgiftsfördelning m.m.
– Eftersom systemet är webbaserat behöver man bara ändra på ett ställe och därför hålls informationen uppdaterad till alla. Detta effektiviserar och säkerhetställer ert SBA-arbete.
– Ni kommer kunna välja mellan att logga in som ”läs” eller ”skriv”. Det innebär att de personer som skall administrera och arbeta med ert SBA-arbete kan logga in på en ”skriv”-sida och övriga av organisationen kan ta del av information genom att logga in på en ”läs”-sida. på så vis får alla den aktuella information på ett ställe som är enkelt att komma åt.

– Då Sjömarkensbrandservice SBA-WEB är ett webbaserat program så behövs ingen installation göras hos er utan programmet nås via Internet.
– Sist men inte minst så får ni ett säkert, aktuellt, genomarbetat och väl fungerande SBA-arbete som kan vara livsavgörande vid en nödsituation!

SBA ledningssystem i pärm
Att arbeta framför en dator passar inte alla så därför erbjuder vi även dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete genom traditionella pärmar. Systematisk brandskyddsarbete bedrivs på samma sätt oavsett vilket verktyg man väljer att dokumentera det i och därför finns flexibiliteten att kunna
välja!

Årlig revision och kontrollronder
Varje år är det dags att gå igenom hela SBA-arbete för att säkerhetställa att allt är uppdaterat och korrekt! Tillsammans ser vi till att arbetet dokumenterats rätt och att åtgärda de eventuella brister som dyker upp på vägen. I ert SBA-arbete ingår även att göra egenkontroller på ert brandskydd och där hjälper vi er så att ni får rätt instruktioner och scheman att följa. Vi ger även utbildningar för egenkontrollanter för ökad förståelse och kunskap om innebörden av vad en egenkontroll innebär.

Brandskyddsdokumentation
Dags att bygga nytt eller bygga om? Vid nybyggnad- eller ombyggnation skall man enligt Boverkets byggregler (BBR) upprätta en brandskyddsdokumentation. I brandskyddsdokumentationen redovisar man hur brandskyddet i den färdiga byggnaden kommer bli genom bland annat byggnadens brandcellsindelning, brandtekniska klasser och utrymningsstrategi. I brandskyddsdokumentationen inkluderas även drift- och skötselinstruktioner samt även planer för underhåll enligt BBR 2:51.
Allt detta hjälper vi er med att ta fram i er brandskyddsdokumentation! Denna dokumentation kan även senare användas som underlag vid fortsatt arbete med dokumenteringen av ert systematiska brandskydd!

Projektering av brand & utrymningssäkerhet
Med projektering av brand och utrymningssäkerhet menar vi att vi gör en analys och inventering av ert befintliga system. Vi finner de brister som finns och utifrån projekteringen tar vi fram ett förslag på förbättringar för att säkerhetsställa att ni är rätt utrustade vid eventuell olyckshändelse. Vi tittar
bland annat på att utrymningsplanerna är korrekta, att ert utrymningssystem är korrekt gällande skyltning och armaturer. Vi projekterar även era utrymningsvägar och kontrollerar antalet släckare, brandposter, brandfiltar och liknande så att lokalen är komplett utrustad. Efter vår projektering
behöver ni inte längre vara osäkra på om ni är rätt utrustade eller inte!

Övriga konsulttjänster
Utöver redan nämnda tjänster kan vi hjälpa er med en rad saker till! Kontakta oss så berättar vi mer gällande:
– Organisation med rutiner och instruktioner
– Inventering av rökluckor
– Inventering av brandtätning/brandskyddsmålning
– Projektering av frångänglighet
– Personantalsberäkning