Mer om Fireseal

Problemen, kraven och lösningen

PROBLEMEN

Rök, giftig gas och vatten är de viktigaste orsakerna till olycksfall och egendomsskador i samband med brand. Spridning av eld och rök längs vanliga installationer för el, vatten och ventilation orsakar ofta fatala bränder både inom offentlig, kommersiell och industriell byggnation. För att begränsa skadorna och effektivt bekämpa brand, fordras att byggnader uppdelas i brandceller som är konstruerade för att motstå eld under en given tid. Varje genomföring i brandcells- begränsningen t ex för kablar, rör eller ventilations- trummor, måste tätas på ett riktigt sätt för att inte bli en svag punkt. Brandkåren måste ges tillräckligt med tid för att sätta in aktiva bekämpningsåtgärder. Om tätningarna i brandcellen har bibehållit sina brand-, rök- och vattentäthetsegenskaper trots påkänningar, rörelser och ändringar – då är möjligheterna att skydda liv och egendom stora.

 

KRAVEN

Baskravet är att öppningar i brandcellsbegränsningar tätas på ett sätt som ej nedsätter cellens brandmotstånd. En effektiv brandtätning skall hindra spridning av eld, rök och vatten och då även under de mest ogynnsamma förhållanden som råder under en brand, t ex termiska rörelser hos de genomgående elementen.

LÖSNINGEN

Alla brandtätningar, oberoende av fabrikat, borde betraktas som säkerhetsrelaterade produkter. Självklart är FireSeals brandtätningssystem både provade och godkända!
Vad är det som skiljer FireSeals brandtätningssystem från andra system och ställer dem i en klass för sig?

  • Tätningarna är utvecklade och klassade speciellt för att användas i olika byggnadsmaterial vare sig det gäller betong- eller gipsväggskonstruktioner
  • De olika tätningarna är anpassade till genomföringar av olika slag – vare sig det gäller kablar med eller utan stege, rör av stål eller plast, ventilationstrummor eller olika typer av fogar
  • En viktig fördel är att tätningarna i vissa fall är baserade på flexibelt material, som tillåter rörelser hos genomföringselementen utan att spricka
  • En ofta avgörande skillnad är att tätningarna, och då i synnerhet de flexibla systemen, medger att man enkelt kan ändra i installationen, t ex montera in nya kablar utan kostsamma förberedelser och reparationer.

Tillbaka